Ar ôl blynyddoedd o danariannu o San Steffan, mae ysgolion yng Nghymru yn wynebu'r diffyg ariannol mwyaf mewn cenhedlaeth.

Ers blynyddoedd, mae San Steffan wedi methu ag ymrwymo cyllid digonol i ysgolion ledled y DU. O ganlyniad, mae yna 942 o ysgolion ledled Cymru wedi dioddef toriadau i ariannu y pen ers 2015. Mae ysgolion Cymru wedi colli allan ar £58.9m ers 2015.

Mae yna argyfwng sylweddol yn ein hysgolion. Mae angen i rieni wybod beth sy’n digwydd i gyllid ysgolion. A sicrhau bod ysgolion ar frig agenda pob gwleidydd.

Dai Edwards, Pennaeth y Gymraeg yn Ysgol Uwchradd Elfed ym Mwcle

Mae’r toriadau hyn yn cael effaith ddinistriol ar fyfyrwyr y dyfodol.

Mae llai o arian yn golygu:     

  • Llai o staff ac adnoddau
  • Llai o gefnogaeth a sylw unigol i bob plentyn
  • Llai o gefnogaeth anghenion dysgu ychwanegol
  • Toriadau yn y cwricwlwm fel y celfyddydau, chwaraeon a cherddoriaeth

Mae penaethiaid, athrawon a staff ysgol yn gwneud popeth yn eu gallu i leddfu’r effaith ar blant, ond nid yw hyn yn gynaliadwy. Mae athrawon hyd yn oed yn talu am hanfodion fel papur a phennau allan o’u pocedi eu hunain. Ac mae’n mynd i waethygu.

Mae’n anodd cyfaddef, ond mae yna adegau lle nad oedd gennym hances bapur i sychu dwylo’r plant ar ôl ymolchi.

Gareth Hughes, Cynorthwyydd Addysgu Lefel Uwch yn Ysgol Bod Alaw ym Mae Colwyn

Mae angen ariannu priodol ar frys ar ysgolion yng Nghymru i osgoi argyfwng ac i sicrhau y gallant oll ddarparu’r addysg y mae ein plant yn ei haeddu.

Rhaid i San Steffan wrthdroi’r toriadau hyn a mynd i’r afael â’r toriadau mewn termau real y mae  ysgolion wedi’u dioddef ers 2015.